Seminarium 7 XI 2011 r.
Wybory i Seminarium SKFiz
Termin 7 listopada 2011 r.
poniedziałek, 19:15
Miejsce SSD, Wydział Fizyki UW,
ul. Hoża 69, Warszawa
Plan 19:15 Prezentacja kandydatów na prezesa SKFiz.
19:30 Rozpoczęcie tajnego głosowania.
19:30 Wykład zaproszonego gościa.
21:00 Ogłoszenie wyników wyborów.
Prelegent dr Jan Guzowski
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Temat Krople wielokrotne: samoorganizacja, struktura i stabilność
Abstrakt Krople wielokrotne powstają z połączenia kilku kropel różnych niemieszających się cieczy. Równowagowy kształt i topologia takich kropel są tymi, które minimalizują całkowitą energię powierzchniową. W zależności od stosunków objętości powierzchnie rozdziału faz albo przyjmują kształt sferyczny, albo, jeśli nie jest to możliwe, ulegają deformacji opisanej równaniem Young'a-Laplace'a. O ile w tym pierwszym przypadku całkowita energia jest zdegenerowana ze względu na wiele możliwych konfiguracji poszczególnych segmentów, o tyle w tym drugim istnieje co najwyżej kilka lokalnych minimów, z czego tylko jedno globalne, odpowiadające konfiguracji równowagowej. Dzięki odpowiedniemu doborowi napięć powierzchniowych i stosunków objętości możliwe jest zatem zaprojektowanie kropel o ściśle określonej topologii i kształcie. Tego typu struktury znajdują wielorakie zastosowania w formulacji leków, jak również w mikroelektronice i mikrooptyce oraz w badaniach podstawowych nad samoorganizacją na poziomie mezoskopowym.
Ogłoszenie Ogłoszenie
Materiały Prezentacja Artykuł